Posredovanje

Posredovanje u prodaji, najmu i zakupu

Pogledaj

Procjena

Procjena tržišne vrijednosti nekretnina

Pogledaj

Vještačenja

Usluga građevinskog vještačenja

Pogledaj

Etažiranje

Etažiranje nekretnina

Pogledaj

Posredovanje

OTP Nekretnine zahvaljujući svojim visoko educiranim stručnjacima, te dugogodišnjem iskustvu, pružaju efikasnu i kvalitetnu uslugu koja će klijente uspješno provesti kroz sve faze kupoprodaje nekretnine, od ideje za kupnju/prodaju nekretnine do konačne realizacije.

Posredovanje u prometu nekretnina se odnosi na kupnju, prodaju ili najam/zakup te obuhvaća sve poslove vezane na posredovanje, te provjeru kompletne vlasničke i tehničke dokumentacije.

Usluge posredovanja u prometu nekretnina obuhvaćaju:

 • Posredovanje u prodaji i kupnji svih vrsta nekretnina, te najmu/zakupu poslovnih nekretnina
 • Savjetodavne usluge u postupku prodaje, kupnje ili zakupa nekretnine
 • Analizu potencijalnih lokacija
 • Pravna i tehnička podrška

Licencirani, visoko educirani stručnjaci cjelokupno poslovanje posredovanja obavljaju u skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 144/2012) čime je osigurana profesionalnost, stručnost i kvaliteta usluga.

Procjena

Pridržavajući se i poštivajući sve standarde, procedure i definicije preporučene u European Valuation Standards (EVS) koje izdaje Europska grupacija udruženja procjenitelja TEGoVA, kao i hrvatske standarde koji se odnose na procjene vrijednosti nekretnina - Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15) i Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 79/14) OTP Nekretnine izrađuju procjene vrijednosti svih vrsta nekretnina. Naši procjenitelji su visoko educirani stalni sudski vještaci koji imaju dugogodišnje iskustvo na području procjena vrijednosti nekretnina.

Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 091/1996), nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje, ako zakonom nije drukčije određeno.

Nekretnine su stvari koje ne mogu mijenjati položaj u prostoru, a da im se pri tome ne uništi bit ili ne promijeni dosadašnja struktura.

Pojedinačnu nekretninu čini zemljišna čestica, uključujući i sve što je s njom razmjerno trajno povezano na njezinoj površini ili ispod nje; ali kad je više zemljišnih čestica upisano u zemljišnoj knjizi u isti zemljišnoknjižni uložak, one su pravno sjedinjene u jedno tijelo (zemljišnoknjižno tijelo), koje je kao takvo jedna nekretnina.

Pravno gledano, nekretninu definira kriterij prirodne kvalitete, ali i kriterij pertinencije i kriterij posebnih ciljeva. Po kriteriju prirodne kvalitete nekretnine su u prvom redu zemljišta. No osim zemljišta, nekretninom se smatra i sve ono što je sa zemljištem trajno povezano bilo mehanički bilo organski. Prema tome, nekretninama se smatraju zgrade koje su građene s namjerom da tu trajno ostanu, dok različite barake, izložbeni paviljoni, novinski kiosci i sl. ne spadaju u nekretnine.

Imovina obuhvaća sva prava, interese i koristi koji su povezani sa vlasništvom na nekretninama.

Nekretnina se prema namjeni dijele:

 1. Stambene nekretnine
 2. Poslovne nekretnine :
  • Trgovačke namjene
  • Industrijske namjene
  • Uredski prostori
  • Ugostiteljski objekti
  • Nekretnine za odmor
 3. Zemljišta (građevinska i poljoprivredna)

U osnovi, vrijednost se stvara i održava međusobnim odnosom četiri faktora koja su pridružena svakoj robi, usluzi ili proizvodu, pa tako i nekretninama, a to su upotrebljivost, količina ponude, količina potražnje, kupovna moć.

Procjembeni elaborat

Elementi procjembenog elaborata su propisani Pravilnikom o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 79/14) a čine ih : zadatak, svrha, osnovica, metoda i postupak, podaci, zaključak i uporaba dokumenata.

Procjembeni elaborat je dokument u kojem se izlažu svi relevantni podaci, procedure, informacije, ograničenja i objašnjenja koji su upotrjebljeni kod izrade procjene vrijednosti nekretnine. Izgled elaborata i elemente koji su u njemu navedeni utvrđuju OTP Nekretnine, ovisno o metodologiji koja se primjenjuje, a svi podaci moraju biti izloženi u Elaboratu sukladno EU standardima te Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15) i Pravilniku o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 79/14).

Izrada procjembenog elaborata obuhvaća detaljan pregled nekretnine, provjeru pravnog statusa, odnosno provjera vlasničke dokumentacije, uspoređivanje podataka u vlasničkoj i prostornoj dokumentaciji sa stanjem u naravi tj. identifikaciju objekta.

Potpuni pregled nekretnine podrazumijeva obilazak nekretnine izvana i iznutra, te izradu foto zapisa. Obilazak se radi sa Klijentom ili po njemu ovlaštenom osobom koje svakako moraju poznavati nekretninu i mogu dati procjenitelju sve informacije o nekretnini.

Procjena se klijentu daje u formi procjembenog elaborata. U elaboratu se radi detaljan izračun vrijednosti nekretnine sukladno metodama koje su za pojedinu nekretninu najpogodnije. Uz to, procjembeni elaborat sadrži i fizički opis nekretnine, te osvrt na njezino pravno-imovinsko stanje.

U cilju kvalitetne i brze izrade procjembenog elaborata potrebno je prikupiti svu potrebnu dokumentaciju te ispuniti nalog za izradu elaborata procjene. Popis potrebne dokumentacije i nalog za izradu procjembenog elaborata možete pronaći na našoj stranici.

Potrebna dokumentacija

Dokumentacija koja je nužna za izradu procjene.

Preuzmi pdf

Nalog za izradu procjene

Nalog kojim se započinje postupak procjene.

Preuzmi pdf

PROCJENA POKRETNINA

Pokretnine su stvari koje se mogu premjestiti s jednoga mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit (supstanca). Stvari koje su po svojoj naravi pokretne smatraju se u pravnom smislu nepokretnima ako su pripadak nepokretne stvari ili ih zakon izjednačuje s nekretninama.

Tržišna procjena pokretnina je postupak kojim naši procjenitelji , stalni sudski vještaci, u najkraćem roku pružaju uslugu procjene pokretnina na području RH.

Procjene pokretnina obuhvaćaju:

 • Strojeve i alate
 • Brodove
 • Opremu
 • Dijelove proizvodnih pogona i drugo

VJEŠTAČENJE

Vještačenje je skup stručnih poslova koje obavlja stručnjak - vještak. Ono se provodi radi utvrđivanja ili dodatnog pojašnjenja određene činjenice, a u skladu sa zadatkom vještačenja. Vještak svoj nalaz i mišljenje izrađuje u pisanom obliku.
Vještačenja obavljaju visokokvalificirani stalni sudski vještaci iz područja građevinarstva.

FINANCIJSKI NADZOR

Uslugom financijskog nadzora štitimo interese Investitora te kontroliramo provedbu projekta i to kroz:

 • kontrolu obujma izvedenih radova prema ugovornom troškovniku
 • kontrolu obračuna izvedenih radova sukladno ugovoru
 • usporednu analizu troškova provedbe projekta unutar projiciranih vrijednosti troškova projekta kroz evidenciju više i manje izvedenih radova
 • kontrolu izvedbe unutar definiranih rokova
 • kontrolu izvedbe objekta u naravi, u smislu pridržavanja gabarita temeljem izdanih dozvola.
 • Stalnim nadzorom upozoravamo na sva potencijalna odstupanja od rokova, troškova i gabarita projekta.

Etažiranje

Stan ili neki drugi prostor u objektu, prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96), tretira se kao suvlasnički dio čitavog objekta, kojem pripadaju i proporcionalni dio svih zajedničkih prostora kao i proporcionalni dio zemljišta na kojem je objekt sagrađen. Izradom plana posebnih dijelova zgrade, utvrđuju se posebni i zajednički dijelovi pojedine nekretnine kao i njihova veličina te se označavaju vlasnici pojedinih dijelova.

Vlasništvo posebnog dijela može biti uspostavljeno glede dijela suvlasničke nekretnine koji čini samostalnu uporabnu cjelinu, prikladnu za samostalno izvršavanje suvlasnikovih ovlasti, kao što je stan ili druga samostalna prostorija (N.N 91/96, članak 67.). Vlasništvo posebnog dijela nekretnine uspostavlja se na temelju pisane suglasnosti svih suvlasnika nekretnine (N.N 91/96, članak 73.).
Etažiranjem se potpuno sređuje zemljišno – knjižno stanje Vašeg stana, poslovnog prostora, garaže, itd., odnosno cijele nekretnine (zemljišta i zgrade). Vlasnik nad nekretninom (stanom, poslovnim prostorom, garažom itd.) koji nije upisan u zemljišne knjige, te nema adekvatni dokaz o vlasništvu, nakon etažiranja, bit će upisan kao vlasnik svog stana, poslovnog prostora, garaže i sl., a suvlasnik nad idealnim dijelom nekretnine (zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom).

Nakon etažiranja, vlasnici mogu dobiti “čiste papire” ali i slobodu raspolaganja, odnosno zakonit promet nekretninom (zemljištem i zgradom), odnosno njenim posebnim dijelovima (stanom, poslovnim prostorom, garažom, itd.).

Etažirati možete obiteljske kuće sa 2 i više stanova, kao i veće ili velike zgrade sa stotinama stanova.

Postupak etažiranja možete provesti nad svim posebnim cjelinama u zgradi:

 • stanovi
 • poslovni prostori
 • garaže
 • parkirna mjesta
 • kao i pripadajući dijelovi tim posebnim cjelinama (otvoreni balkoni, terase, podrumske ili tavanske prostorije, kućni vrtovi i ostalo)

Sve navedene cjeline možete upisati u zemljišne knjige (uknjižiti) kao svoje vlasništvo.

Etažni elaborat mora imati sljedeće elemente:

 • tabelarni prikaz vrste i veličine prostora
 • tabelarni prikaz vlasništva posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
 • prijedlog razdiobe posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
 • prijedlog razdiobe građevinskog zemljišta predmetne nekretnine s obzirom na udjele u vlasništvu na posebnim dijelovima nekretnine
 • grafički dio elaborata s označavanjem pojedinih posebnih dijelova nekretnine te vlasništva na pojedinom dijelu nekretnine, te
 • prijedlog upisa u zemljišne knjige
Učitava se...